Partneri

Ochrana osobných údajov

1. Prevádzkovateľom Galérie Tripland ako aj internetovej stránky www.tripland.sk je spoločnosť Chrisluc s.r.o., so sídlom Cintorínska 9, 811 08 Bratislava, IČO: 52 407 993, IČ DPH: SK2121015270, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 137632/B.

2. Tento dokument vymedzuje podmienky spracúvania osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov (ďalej len “zákon”) ako aj Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní́ osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

3. Pri nákupe tovaru, objednaní služieb alebo ďalšom používaní webových stránok www.tripland.sk sa od užívateľa vyžaduje poskytnutie osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu na splnenie požadovaného účelu. Na účel spracovania objednávky bude prevádzkovateľ spracovávať nasledovné osobné údaje užívateľov :
a) meno a priezvisko
b) emailový kontakt
c) telefonický kontakt
d) adresa bydliska alebo dodacia adresa užívateľa.

4. Prevádzkovateľ oboznamuje užívateľa, že je oprávnený spracovávať vyššie uvedené údaje na právnom základe podľa § 13 ods. 1, písm. a) zákona, pretože spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je užívateľ dotknutou osobou, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti užívateľa ako dotknutej osoby

5. K začatiu spracovania osobných údajov dôjde dobrovoľným poskytnutím osobných údajov prostredníctvom objednávkového formulára, ktorý užívateľ vyplní na internetovej stránke www.tripland.sk a následne potvrdí jeho odoslanie. Získané údaje budú uchovávané po dobu dvoch rokov. Osobné údaje môžu byť poskytnuté prepravcovi alebo inej osobe, ak to je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracovania.

6. Okrem prípadov uvedených v bode 3 môže užívateľ udeliť prevádzkovateľovi tiež súhlas na spracovanie vyššie uvedených osobných údajov na účel zasielania newslettera, marketingových a reklamných materiálov na e-mailovú adresu užívateľa alebo s cieľom oslovenia s ponukou produktov a služieb (re marketing). Získané údaje budú uchovávané po dobu dvoch rokov. Takto udelený súhlas môže užívateľ kedykoľvek vziať späť.

7. Užívateľ prehlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne, v opačnom prípade zodpovedá za prípadnú škodu, ktorú uvedením nesprávnych, nepravdivých alebo neaktuálnych údajov môže prevádzkovateľovi spôsobiť. Užívateľ je povinný nahlásiť prevádzkovateľovi akúkoľvek zmenu svojich osobných údajov.

8. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v elektronickej podobe. Spracovanie osobných údajov v elektronickej podobe sa vykonáva automatizovanými prostriedkami v informačnom systéme prevádzkovateľa.

9. Priestory Galérie Tripland sú pod dohľadom kamerového systému za účelom ochrany majetku prevádzkovateľa ako za účelom zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia návštevníkov. Z kamerového systému sa vyhotovuje záznam, ktorý sa uchováva po dobu najviac 72 hodín. V prípadoch, keď na kamerovom zázname nedôjde k zaznamenaniu žiadneho incidentu, prevádzkovateľ po uplynutí doby podľa predošlej vety vykoná zničenie záznamov na dátovom nosiči. Kamerový systém neobsahuje prostriedky automatizovaného vyhodnocovania alebo profilovania uvedené v čl. 22 ods. 1 až 4 Nariadenia GDPR.

10. Internetová stránka www.tripland.sk používa nástroj Google AdWords spoločnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Právny základ pre spracovanie vašich údajov je čl. 6 ods. 1 s. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Technológia Google AdWords Remarketing umožňuje cielenou reklamou na stránkach siete Google znovu osloviť užívateľov, ktorí už navštívili internetovú stránku prevádzkovateľa a zaujímali sa o našu ponuku. Pri návšteve našej stránky sa vytvorí súbor cookie, slúžiaci na identifikovanie užívateľa pri návšteve stránky našich reklamných partnerov. Ďalej je možné analyzovať správanie užívateľov a následne použiť výsledky na cielené odporúčanie výrobkov a reklamu založenú na ich záujmoch. Údaje uložené v súbore cookie sa nespájajú s inými osobnými údajmi na vytvorenie užívateľských profilov. Používaním tejto webovej stránky užívateľ vyjadruje súhlas so spracovaním osobných údajov, získaných prostredníctvom Google, už opísaným spôsobom a s ich využitím na už uvedené účely.

11. Internetová stránka www.tripland.sk používa nástroj Google Analytics za účelom vyhodnocovania anonymizovaných štatistických ukazovateľov návštevnosti ako aj správania návštevníkov. Účelom používania tohto nástroja je skvalitňovanie obsahu stránky a ponuky služieb prevádzkovateľa.

12. Používanie súborov Cookie môže užívateľ deaktivovať prostredníctvom vyhľadávača Google, keď vyvoláte stránku www.google.com/privacy/ads a kliknete na ikonu „opt-out“. Pokiaľ chce užívateľ súbory cookie zakázať pre sledovanie konverzií, môže nastaviť prehliadač tak, aby blokoval súbory cookie z nasledujúcej domény: „googleadservices.com“.

13. Užívateľ má ako dotknutá osoba v súlade s ustanoveniami zákona:
a) právo na poskytnutie informácií o druhu, štruktúre a priebehu ich spracovania osobných údajov,
b) právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom,
c) právo na opravu osobných údajov,
d) právo vziať späť súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý dotknutá osoba predtým prevádzkovateľovi udelila,
e) podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov,
f) právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
g) právo namietať spracúvanie osobných údajov ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.

14. Užívateľ má právo kedykoľvek vziať späť súhlas so spracovaním osobných údajov (na ktoré predtým udelil súhlas) a požiadať prevádzkovateľa o vymazanie jej osobných údajov. Prevádzkovateľ bezodkladne zlikviduje osobné údaje dotknutej osoby taktiež v prípade, ak pominul účel ich spracúvania alebo ak spracúvané osobné údaje nie sú správne alebo aktuálne.

15. Práva užívateľa môžu byť obmedzené iba ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana užívateľa, alebo by boli porušené práva a slobody iných dotknutých osôb.

16. Pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže užívateľ podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak používateľ nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak používateľ nežije, jeho práva, ktoré mal podľa zákona, môže uplatniť blízka osoba. Kontaktné údaje na Úrad je možné získať na webovom sídle Úradu https://dataprotection.gov.sk/uoou/

17. Akékoľvek dotazy alebo námietky týkajúce sa ochrany osobných údajov môžu užívatelia zasielať na e mailovú adresu: DOPLNIT.